Inhoudsopgave per pagina van het album amicorum van Johan van Lynden


De navolgende bladzijde-indeling is gedaan op basis van de oorspronkelijke katernen, dus inclusief de verwijderde bladzijden.

De cijfers tussen de "[  ]"geven de bladzijdes aan die horen bij het betreffende katern.

 

katern 1, [1-16]

1 voorzijde is blanco
5 1578, tekst, nl., zonder naam, "Biss mir getreuwe, als Ich dir binn"
7-8 blad uitgesneden
10 1556, tekst, lat., "Videndum cui fidendum", Otto de Lynden (‘fratri suo germano Johanni de Lijnden'
11 niet ingetekend wapen gereserveerd voor: Lijnden
12 1563, tekst, lat. en fr., "Quaere tibi gracilem sed non quae macra fuisset", C. V. Zulen
13 niet ingetekend wapen gereserveerd voor: Zuijlen, tekst
14-15 1564, tekst, nl.," Een weyder is een speyder vogel hy spot", Mekeren
16 niet ingetekend wapen gereserveerd voor: Mekeren

 

katern 2, [17-32]

17-18 tekst, nl., "Nu groet dijch gott mijns fynnijs lijeff", M.H. (Hagedoern?)
19 niet ingetekend wapen gereserveerd voor: Hagedoern
20 tekst, lat., "Socrates rogatus ab Adolescente quodam, utrum`, Gualth. A Bonnenburk agnomine Houstein, ord. Teutonici; geschreven in Colonis Agripinae
21 ingekleurd wapen van Boeynenburgh gen Honsteyn
22 1.7.1559, tekst, lat.,"Amicitia plurimas res continet: quoquo te verteris praesto est", Alardus ab Hacfort; geschreven in Colonia
23 ingekleurd wapen Hacfort (drie franse lelies, met dwarsbalk in het midden)
24 14.6.1563, tekst, lat., "haec in memoriam sui",  Johannis ab Bronckhorst
25 1563, ingekleurd wapen Bronckhorst (staande leeuw), tekst lat., "Corpora Magnanimo satis est" Johan van Bronckhorst Johansso[on].
27 ingekleurd wapen Mekeren (twee schuine balken met daartussen 4 schaapsscheerders messen)
28 1.7.1559, tekst, lat., "Socrates adhortabatur iuuenes, vt se subinde ad speculum",  Ludolphus de Egeren, te Colonis Agripinae
29 ingekleurd wapen Eegeren (vleermuis met uitgespreide vleugels)
30 tekst, lat., "Nam priusquam incipias consulto, et vbi", Henrich Goltstein,
31 ingekleurd wapen Goltsteijn (4 dwarsbalken)
32 1.7.1559, tekst, lat., "Quicquid agas prudenter agass", nl., Johan Ffrydach

 

katern 3, [33-48]

33 ingekleurd wapen Frijdach (3 ringen, 2 boven, 1 onder)
34 1.7.1559, tekst, nl., "Quum diues quidam filium adolescentulum ", Joannes Schyffart, te, Colonis Agripinae
35 ingekleurd wapen Sceijffart (4 verticale balken)
36 18.2.1560, tekst, lat., "Socrates dicere solitus est nullam", Zegerus a Pijeck, te Colonia Agrippinae en verwijst naar Johan van Lynden in Noviomago
37 ingekleurd wapen Pijeck (kruis, met haan als helmteken)
38 tekst, lat., "Malè se res habet cum quod uirtute", Hermannus Rossemius, te Colonia
39 ingekleurd wapen Rossem (3 zittende buizerds? naar heraldisch rechts kijkend)
41 ingekleurd wapen Johann Frederich der jünger vonn Stamheim (4 kwartieren; 1 en 4: 3 balken met uitstulpingen 2 en 3: 3 sterren op hethalve vlak)
44 tekst, nl. " Ick bijn daer tho gebaren dat geen geluck"

451563, ingekleurd wapen Pyeck (kruis), tekst, fr. , "Mon tour vendra" , Herman Pyeck
46 tekst, nl., Twe herten bij een geuoecht"
47 ingekleurd wapen Iisendoern (in tweeen gedeeld; onder 4 verticale balken met onduidelijke figuren ertussen), tekst fr., "Ainsij fortune voeult"
48 tekst, fr., "Prenez que paouureté me presse",  G. Vevre vander Helle

 

katern 4, [49-64]

49 niet ingetekend wapen gereserveerd voor: Mekeren
50 tekst, nl., "J'espoir vng melisin", D. Trysens
51 niet geheel ingekleurd wapen Trijssens
52 tekst, nl., "myn groet ongeffal my seer bedroefft / dat", W. Pyck
53 niet ingetekend wapen gereserveerd voor: Pijeck
54 tekst, nl., "Met menigen woerdt aen desen oert ", Arnt van Bronchorst,
55 getekend, niet-gekleurd wapen Bronckhorst (staande leeuw)
56 tekst, nl., "verloren dyenst dye vynt men veel dye", Yohan Pyeck
57 niet ingetekend wapen gereserveerd voor: Pijeck
58 tekst, nl., "Troren moet ich dach und nacht und haben", Gerrit van Domseler,
59 ingekleurd wapen Dontzeler (Andrieskruis)
60 1563, tekst, lat., "Pro aeterno familiaritatis mutue",Albert van Bemmel
61 niet ingetekend wapen gereserveerd voor: Bemmel
62 tekst, lat., nl., "foelices parili quibus alma clarescere", Herb. v. Bronchorst
63 niet ingetekend wapen gereserveerd voor: Bronckhorst
64 tekst, fr., "penser ma triste", Angenes van Galen

 

katern 5, [65-80]

65-66 tekst, nl., " Waer sael jck hyen / vaer sael jck hier",
67 getekend maar niet ingekleurd wapen: Galen (verticaal in tweeen gedeeld; her. rechts de leeuw van Bronckhorst, links de 3 wolfshaken van Van Galen (is gelijk aan die van Boetzelaar!))
68 tekst, nl., "Eedelheyden huedetdich snelle weynde", Cornelis van Wely
69 tekst, nl., "uaet geselschap behoer men te meden"
72 tekst, nl., "dye waet weyt dye sueit vnde dye", Mijchghyl van rynsdick
78 tekst, nl., "suytelyfken ryn ende klaer" Aellert van Wely
79 enkele berekeningen (ondersteboven)

 

katern 6, [81-96]

81-82 uitgescheurd
84 tekst, nl., Anna van Welly
86 tekst, nl., "Sellich iß der dach der mich daß geluck ", Scheyffart
87 zelf getekend wapen Scheyffart vom Meradt (4 verticale balken)
89-90 uitgescheurd
93 1578, tekst, nl., fr., "En wilt nyt truyren vnd suchten",  J. v. Boetzelaer
94 tekst, nl.

 

katern 7, [97-112]

97-100 uitgescheurd
109 1578, tekst, nl., "Ich had myr wes erkoren ein stoltsch medelin", F. v. Heekeren
111-112 uitgescheurd

 

katern 8, [113-128]

115-116 uitgescheurd
124-125 1563, tekst, nl., "Ach wijnter kallt wye mennichfallt ", J.v. Lijnden
125 tekst, nl., "Suete lief frijs ende fraeij ick schnck ", L.V. Zuijlen, J. v. Lynden
126-127 1563, nl., "een ander liedeken", L.V. Zuijlen

 

katern 9, [129-144]

129 plaats - zonder schild - gereserveerd voor wapen: Zuijlen
130 tekst, nl., "Van trueren en van sorgen en mach nyemant worden", L.v. Lijnden
131 plaats - zonder schild - gereserveerd voor wapen: Lijnden
132 1564, tekst, nl., "Mijn hartien funck vyt flammen vyt rechter ", Wessel van Herwijnen
133 plaats - zonder schild - gereserveerd voor wapen: Harwijnen
134 1564, tekst, nl., "Nu moet hijer lange gescheijden", N. van Herwijnen
135 plaats - zonder schild - gereserveerd voor wapen: Harwijnen
137-138 uitgesneden
140 tekst, nl., "Ech arm bronsmedelyn yonge en woe ys myr nu", Margryet Tyngnaegell
142 1565, tekst, nl., "Verlaet v op geen ertsche dinck",  Jeronijmus van Ghendt
144 tekst, nl., "Schon lijeff ijch heb v wt verkaeren ijch <-heb>", Anna Tijnnagell

 

katern 10, [145-160]

146 tekst, nl., "blaeu bloemelen off ger heyden[1] ich bydt verget mych", Katrynna van Bronchorst
152-153 tekst, nl., "Myn haerts dat ffonckelt wlamen wt rechter", M.G.V.G.
156-157 tekst, nl., "Trvyeren en sswychten gy doet my pijen", H. v. Eeverssdyck
159 gekleurd wapen: Eeversdyck (veld verdeeld door 2 haken; 3 burchten waarvan 2 boven)
160-161 tekst, nl. "Mijn harts ijst mijch bedroffet seer"

 

katern 11, [161-176]

160-161 zie hiervoor
162 tekst, nl. "es mos geleden seijn", Mart. Rossem
163 tekst, nl., "uaet geselschap behoer"
164 tekst, nl. "Dye mych besych dye sych op hem onde",Elysabet van Wyly nv genaemt van der Mollen. 
165-172 uitgescheurd
173 1578, nl., "Die frommen meher verdachtlich seindt", R. v. Lyere

 

katern 12, [177-192]

177-182 uitgescheurd
183 tekst, nl. " Darom hebbe ick medelieen met die ghen"
191-192 uitgescheurd

 

katern 13, [193-208]

207-208 uitgesneden

  

katern 14, [209-224]

222 tekst, nl, „" Ick hebs ghewacht vries onuersabt in"

 

katern 15, [225-240]

229-230 uitgescheurd
235-236 uitgescheurd

 

katern 16, [241-256]

244 tekst, nl. "Veerhoere mijch o<-e> goet mijn heer en doe mijch"
245-246 uitgescheurd
251-252 uitgescheurd

 

katern 17, [257-272]

257-258 uitgescheurd
262 tekst, nl., "Marie coniginne, ghy siet die ick beminne"
264 tekst, nl., "Alleinn op godt haepet und vertrou", Gilbert Smullinck
265 halve blz afgescheurd, tekst
266-272 afgescheurd

 

En voorts:

Een los geraakt blad, dat voorop geplaatst was, maar dat ergens in dit manuscript thuis hoort:

  • gekleurd wapen van wrs. Van Boetzelaer (ivm gouden wolfsklauwen op rood veld) (of Van Galen)
  • 18.6.1560, tekst, lat., achterzijde: Peregrinus de Gruithuis te Neomagus.

 

En tussengevoegd waren verder twee losse briefjes - die niet in dit boek thuis horen:

  • een briefje met twee wapenafbeeldingen van Van Roeke ? en
  • 2 kwartieren van Van Deventer, met op de achterzijde de volgende tekst: "deze beide wapens zaten tussen de brieven van Phlippus Rovenius" (zie: beschrijving elders!)

Mogelijk is dit hier beland omdat Berndt II van Basten een oom was van Philippus Rovenius (1573 -1651). De moeder van Rovenius was Woltera Wijnhof, zijn schoonzus.

 


 

[1] $  ‘ger' >> gere/ghere = 1. rand, strook, zoom, een strook land; [2. begeerte, verlangen, trek, lust; 3. ijver, vurigheid; 4. speer] (MNW/VMNW) ‘heyden' >> heide, vlakte, vlakke veld, heideplant (MNW)

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.