Functionele Collectie Van Basten Batenburg - SHCL (21, 5 mtr.)

In de periode 1986-1995 is deze collectie in bruikleen gegeven aan Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) in Maastricht. Het betreft het functionele archief van drie personen die werkzaam waren in Limburg en daarbuiten in diverse functies, inclusief allerlei verzameld documentatiemateriaal. Dit archief (EAN 955) beslaat ca. 21 meter en wordt thans bewaard in de archiefbewaarplaats in de Andrieskapel te Maastricht. Het maakt onderdeel uit van de collecties van de Van Batenborgh Stichting te Groenlo. (www.vanbatenborgh.nl)

 

Inventaris

Voor bijna de helft (9 mtr.) is reeds een voorlopige plaatsingslijst functioneel archief Van Basten Batenburg Sittard samengesteld.  Een inventaris lijst is nog niet beschikbaar.

 

 

 

Verslag van de werkzaamheden Sociaal historisch Centrum Maastricht aan het functionele archief van drie leden van de familie Van Basten Batenburg uit Tegelen en Sittard.

 

 

Archiefvormers

Het grootste aandeel van dit archief te Maastricht is verzameld door mejuffr. Joh. van Basten Batenburg (Eremedaile in goud O.N., Erekruis Pro ecclesia et pontifice)(1905-1989). Het belang ligt in haar functionele archief dat zij heeft opgebouwd als woninginspectrice en maatschappelijk werkster (1929-) bij de woningvereniging Ons Limburg en Stichting Thuis Best. Als zodanig deed zij vele huisbezoeken bij gezinnen in de mijnstreek en onderhield zij vele contacten met de Staatsmijnen en allerlei persoonlijkheden in het katholieke Limburg.

Zij was bovendien actief in tal van vrouwenorganisaties, de ziekenzorg, zorg voor minderjarigen, emancipatiebeweging, sociale verenigingen, declameerde gedichten op tal van bijeenkomsten en verzamelde heel haar leven allerlei documentatiemateriaal over het katholicisme, vak- en standsorganisaties, Limburg en Sittard in het bijzonder. Zij woonde in haar leven grotendeels in Sittard.

Het tweede onderdeel van dit archief is gevormd door haar zuster Mia Duynstee – van Basten Batenburg (R.O.N.)(1900-1995). Na de Tweede Wereldoorlog keerde zij, na een verblijf in een Jappenkamp, als weduwe uit Indie terug en nam haar intrek in het huis van haar zuster te Sittard. In de oorlogsjaren werd zij gevangen genomen en onder meer belast met bestuurlijke taken in een van de vrouwenkampen. Na de oorlog werd zij tot de jaren 1950 geregeld van rijkswege naar Indonesië gezonden voor het regelen en begeleiden van vrouwenorganisaties aldaar.

Zij was docente voedingsleer en maatschappelijk werkster, directrice RK Industrie en Huishoudschool te Utrecht 1924-1929, ambtenaar Hoofdafdeling Verzorging belangen vrouwelijke werkkrachten, Ministerie van Sociale zaken, Djakarta (Indonesia) 1948-1952, docente Maatschappijleer en adjunct directrice aan RK Huishoud- en industrieschool te Heerlen 1955-1965, en lid van de Gemeenteraad van Batavia voor de Indische Katholieke Partij (enig vrouwelijk lid) (-1942).

De papieren die zij tijdens haar leven heeft bewaard, zowel de privé correspondentie als de stukken van de vrouwenkampen (Kramat en Tjideng) en activiteiten na de oorlog, vormden een tweede grond voor bewaring van dit archief.

Het derde deel van het archief is gevormd door pastoor M.A.R. van Basten Batenburg (R.O.N.)(1901-1986). Hij was als pastoor tientallen jaren actief diverse Limburgse dorpen: pastoor te Heel 1926-1933, Grubbenvorst 1933-1937, Kessel 1937-1943 en Helden-Beringen 1943-.  En zeer lang betrokken als moderator van de Limburgse Bedevaarten naar Lourdes.

 

Archief

In de bibliotheek van het SHCL werden honderden boeken en tijdschriften, brochures en folders opgenomen, voor zover zij voor de historie van Limburg interessant kunnen zijn. Een omvangrijk gedeelte werd in de loop der jaren overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Katholieke Universiteit in Nijmegen, het Theaterinstituut en het Filmmuseum in Amsterdam en het Gemeentearchief in Sittard.

In het SHCL is onder het eenheidsadministratienummer EAN 955 dit archief van 21,5 meter voor blijvende bewaring bestemd. Voor zover mogelijk zijn hieruit privé stukken verwijderd en toegevoegd aan het familie archief elders. Op een deel (9 meter) van het archief is reeds een voorlopige plaatsingslijst samengesteld (zie bijlage). Het overige deel heeft een omvang van 12,5 m en is gedeeltelijk toegankelijk door splitsing in drie functionele archieven, met een voorlopige aanduiding op de dozen, als volgt:

  • Juffr. Joh. van Basten Batenburg: lidmaatschap van diverse verenigingen, correspondentie, School voor Maatschappelijk Werk, ziekentriduüm Sittard, dagboeken en aantekeningen, kasboeken en agenda’s, folders over voeding e.d. en documentatie Limburg (45 archiefdozen);
  • Mia Duynstee – van Basten Batenburg: Nederlands-Indië/ Indonesië, School v. Maatschappelijk Werk, huishoudscholen, en agenda’s: 27 dozen;
  • Pastoor M.A.R. van Basten Batenburg: correspondentie, Limburgse Bedevaart (incl. foto’s), verenigingen, parochies, feestgidsen: 14 dozen

 

Relevantie en verbonden archieven

Voor Limburg zijn de archieven van mej. Joh en haar broer Max het interessantst; het archief van Mia Duynstee heeft bijzondere waarde door haar activiteiten in Indonesië. Een relevant deel van het maatschappelijk leven van deze personen van de familie Van Basten Batenburg heeft zich in de 20e eeuw afgespeeld op Limburgs grondgebied. Delen van het archief zijn overgebracht naar het familiearchief Van Basten Batenburg dat betrekking heeft op de periode 1492-2006 en in bruikleen is gegeven aan het Gelders archief te Arnhem (onder nr 3067).

Een klein onderdeel is ook terecht gekomen in het fabrieks archief van Tiglia/Tegula (EAN 0853) bij het RHCL dat de periode 1880-1986 beslaat.

Het geheel aan persoonlijke en functionele archieven wordt beheerd door de Van Batenborgh Stichting te Groenlo. Voor contact informatie wordt verwezen naar hun website www.vanbatenborgh.nl

.....(ingekorte versie van het verslag)

 

W.A.A.Mes

Maastricht, April 2004

 

 

Voor meer informatie: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

 

 

Actualiteit

Unieke zilveren schaal uit zevende eeuw met zonnewiel in Oegstgeest gevonden.